< Strona główna

Relacje inwestorskie

Polityka dywidendowa

Stosownie do art. 347 § 1 KSH Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji (art. 347 § 2 KSH).

 


Dokonanie przez Spółkę wypłaty dywidendy podlega zasadniczo różnego rodzaju ograniczeniom, w tym ustawowym i umownym. Zgodnie z art. 348 § 1 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z KSH lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zgodnie z art. 396 § 1 KSH, dopóki kapitał zapasowy spółki nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy przeznacza się na kapitał zapasowy. Na datę Dokumentu Informacyjnego wysokość kapitału zapasowego Spółki spełnia określone wyżej wymogi KSH dotyczące minimalnej wysokości kapitału zapasowego.

 


Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 348 § 2 KSH). W spółce publicznej zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy (art. 348 § 4 KSH).

 


Zgodnie z §5 ust. 4 Statutu Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Ponadto zgodnie z §5 ust. 5 wypłata zaliczki na dywidendę wymaga zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorczej rozstrzyga o zgodzie w terminie 1 (jeden) miesiąca od otrzymania wniosku Zarządu Spółki wraz z informacjami i dokumentami koniecznymi do oceny wniosku.

 


Statut Emitenta nie przewiduje innego sposobu podziału zysku. Statut Spółki nie zawiera także postanowień wprowadzających ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy, innych niż określone w przepisach prawa regulujących działalność Emitenta.

 

 

Według wiedzy Zarządu Emitent nie jest stroną jakiejkolwiek umowy, w tym umowy kredytowej, która nakładałaby na Emitenta ograniczenia w zakresie możliwości wypłaty dywidendy.

 


Statut nie zawiera postanowień w zakresie uprzywilejowania Akcji Emitenta co do wypłaty dywidendy. W przypadku wypracowania na koniec roku obrotowego zysku netto Zarząd Spółki nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, przy czym nie ma pewności, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

 


Uchwałą nr 8 z dnia 19 lipca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jujubee S.A. z siedzibą w Katowicach postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 276 820,81 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. W dniu 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 8 w sprawie pokrycia starty netto wygenerowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2021 w wysokości 243 005,78 zł i pokrycia jej z zysku osiągniętego przez Spółkę w przyszłych okresach jej działalności.

 


Zgodnie z treścią §1 ust. 4 Uchwały Zarządu nr 1/07/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. Akcje Serii K uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.


Zgodnie z treścią §2 ust. 3 Uchwały Zarządu nr 1/12/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r