< Strona główna

Relacje inwestorskie

Walne zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd JUJUBEE S.A. (Emitent) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 08 kwietnia 2024 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Emitenta w Katowicach (40-514), przy ul. Ceglanej 4.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika, a także informacja o ogólnej liczbie akcji w JUJUBEE S.A. i liczbie głosów.

 

Emitent informuje, że w treści projektów uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 4 w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwała nr 5 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

 

Nadto Emitent informuje, iż w związku z brakiem podjęcia na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które miało miejsce w siedzibie Spółki w dniu 28 lutego 2024 r. na skutek braku kworum określonego w art. 445 § 1 zd. 2 k.s.h. planowanej Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie: zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, a także wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka stosownie do brzmienia art. 445 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych podejmie kolejną próbę podjęcia wyżej wymienionej uchwały na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 08 kwietnia 2024 r.

 

Jednocześnie, z uwagi na zidentyfikowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uprzednio opublikowanym przez Spółkę projekcie wyżej wymienionej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JUJUBEE S.A. polegającej na omyłkowym oznaczeniu w treści jej § 1 ostatniego ustępu zmienianego §3a Statutu Spółki jako „11” zamiast „10” postanowiono o dokonaniu sprostowania rzeczonej omyłki pisarskiej poprzez oznaczenie w treści § 1 wskazanego wyżej projektu uchwały ostatniego ustępu zmienianego §3a Statutu Spółki na „10”. Z kolei z uwagi na nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 08 kwietnia 2024 r. numer porządkowy wskazanej wyżej uchwały został określony jako „4” - tj. zgodnie z kolejnością wynikającą z planowanego porządku obrad. Podstawa prawna do podjęcia wskazanej wyżej uchwały została z kolei uzupełniona w treści jej projektu o art. 445 § 2 i 3 k.s.h.

 

Pliki do pobrania:

 

 1. Formularz_instrukcji_ dotyczacej_ sposobu_glosowania_przez_pelnomocnika _na_nwz_jujubee_ sa_08_04_2024.pdf 
 2. Ogloszenie_o_zwolaniu_nadzwyczajnego_walnego_zgromadzenia_jujubee_sa_11_03_2024.pdf
 3. Projekty_uchwal_nwza_08_04_2024.pdf
 4. Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_jujubee_sa_11_03_2024.pdf
 5. Wzory_pelnomocnictw_nwz_jujubee_sa_11_03_2024.pdf

 

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 08 kwietnia 2024 r.

 

Zarząd Jujubee S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta, które odbyło się w dniu 08 kwietnia 2024 r. Podczas obrad NWZA nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że NWZA podjęło między innymi:

 

- uchwałę nr 4 w sprawie: zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, a także wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - uchwałę nr 5 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 


Ponadto Emitent informuje, że w związku z uchwałą nr 5 NWZA Emitenta w dniu 08 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki. Zmiany Statutu wejdą w życie po ich zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy. W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone przez NWZA.

 

Pliki do pobrania:

 

 1. Uchwaly_nwza_08_04_2024.pdf

 


 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd JUJUBEE S.A. (Emitent) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 28 lutego 2024 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Emitenta (ul. Ceglana 4 w Katowicach).

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika, a także informacja o ogólnej liczbie akcji w JUJUBEE S.A. i liczbie głosów.

 

Ponadto, Emitent informuje, że w treści projektów uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 5 w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwała nr 6 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

 

Pliki do pobrania:

 

 1. Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_jujubee_sa_01_02_2024.pdf
 2. Ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_jujubee_sa_01_02_2024.pdf
 3. Formularz_instrukcji_ dotyczacej_ sposobu_glosowania_przez_pelnomocnika _na_nwz_jujubee_ sa_01_02_2024.pdf
 4. Projekty_uchwal_nwz_28_02_2024.pdf
 5. Wzory_pelnomocnictw_nwz_jujubee_sa_01_02_2024.pdf

 

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 28.02.2024 r.

 

Zarząd Jujubee S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta, które odbyło się w dniu 28 lutego 2024 r.


Podczas obrad NWZA nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały, za wyjątkiem uchwał objętych pkt 7) i 8) planowanego porządku obrad, zostały podjęte. Odstąpienie od głosowania nad uchwałami zawartymi w pkt 7) i 8) planowanego porządku obrad wynikało z braku kworum wymaganego przez art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych.

 

Pliki do pobrania:

 

1.  Uchwały podjęte na NWZA Jujubee S.A. 28 lutego 2024 (PDF)

 


 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd JUJUBEE S.A. (Emitent) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) Emitenta na dzień 29 czerwca 2023 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Emitenta (ul. Ceglana 4 w Katowicach).

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika,  informacja o ogólnej liczbie akcji w JUJUBEE S.A. i liczbie głosów, sprawozdania Rady Nadzorczej, a także wnioski Zarządu.

 

Pliki do pobrania:

 

 1. Wzory_pelnomocnictw_zwz_jujubee_sa_2023.pdf
 2. Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_jujubee_sa_2023.pdf
 3. Projekty_uchwal_zwz_jujubee_sa_29_06_2023.pdf
 4. Ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_jujubee_sa_2023.pdf
 5. Formularz_instrukcji_ dotyczacej_ sposobu_glosowania_przez_pelnomocnika _na_zwz_jujubee_ sa_2023.pdf

 

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
 

Zarząd Jujubee S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (ZWZA) Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 r. Podczas obrad ZWZA nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte. Ponadto Emitent informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 14 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

 

 1. Uchwały podjęte na ZWZ Jujubee S.A. 29 czerwca 2023 (PDF)

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Zarząd JUJUBEE S.A. (Emitent) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 14:00 w siedzibie Emitenta (ul. Ceglana 4 w Katowicach).

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika,  informacja o ogólnej liczbie akcji w JUJUBEE S.A. i liczbie głosów, sprawozdania Rady Nadzorczej, a także wnioski Zarządu.

 

Pliki do pobrania:

 

 1. Wzory_pelnomocnictw_zwz_jujubee_sa_2022.pdf
 2. Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_jujubee_sa_2022.pdf
 3. Projekty_uchwal_zwz_jujubee_sa_30_06_2022.pdf
 4. Ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_jujubee_sa_2022.pdf
 5. Formularz_instrukcji_dotyczacej_sposobu_glosowania_przez_pelnomocnika_na_zwz_jujubee_ sa_2022.pdf

 

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
 

Zarząd Jujubee S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (ZWZA) Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r. Podczas obrad ZWZA nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

 

 1. Uchwały podjęte na ZWZ Jujubee S.A. 30 czerwca 2022 (PDF)

 


 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Zarząd JUJUBEE S.A. (Emitent) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) Emitenta na dzień 19 lipca 2021 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Emitenta (ul. Ceglana 4 w Katowicach).

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika,  informacja o ogólnej liczbie akcji w JUJUBEE S.A. i liczbie głosów, sprawozdania Rady Nadzorczej, a także wnioski Zarządu.

 

Pliki do pobrania:

 

 1. Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_jujubee_sa_2021_07_19.pdf
 2. Wzory_pelnomocnictw_zwz_jujubee_sa_2021_07_19.pdf
 3. Formularz_instrukcji_ dotyczacej_ sposobu_glosowania_przez_pelnomocnika _na_zwz_jujubee_ sa_2021_07_19.pdf
 4. Projekty_uchwal_zwz_jujubee_sa_2021_07_19.pdf
 5. Ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_jujubee_sa_2021_07_19.pdf
 6. Wniosek_dot_zatwierdzenia_dok_finansowych.pdf
 7. Wniosek_zarzadu_dot_przeznaczenia_zysku.pdf

 

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 19 lipca 2021 r.


Zarząd Jujubee S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (ZWZA) Emitenta, które odbyło się w dniu 19 lipca 2021 r. Podczas obrad ZWZA nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

 

 1. Uchwaly_podjete_na_zwz_jujubee_sa_19_07_2021_.pdf

 


 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Zarząd JUJUBEE S.A. (Emitent) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) Emitenta na dzień 29 czerwca 2020 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Emitenta (ul. Ceglana 4 w Katowicach).


W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika,  informacja o ogólnej liczbie akcji w JUJUBEE S.A. i liczbie głosów, sprawozdania Rady Nadzorczej, a także wnioski Zarządu.

 

Pliki do pobrania:

 

 1. Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_jujubee_sa_2021.pdf
 2. Formularz_instrukcji_ dotyczacej_ sposobu_glosowania_przez_pelnomocnika _na_zwz_jujubee_ sa_2021.pdf
 3. Wzory_pelnomocnictw_zwz_jujubee_sa_2021.pdf
 4. Ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_jujubee_sa_2021.pdf
 5. Projekty_uchwal_zwz_jujubee_sa_2021.pdf
 6. Sprawozdania_rady_nadzorczej.pdf
 7. Wniosek_zarzadu_dot_przeznaczenia_zysku.pdf
 8. Wniosek_dot_zatwierdzenia_dok_finansowych.pdf

 


 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd JUJUBEE S.A. (Emitent) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 02 września 2020 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Emitenta (ul. Ceglana 4 w Katowicach).

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika, a także informacja o ogólnej liczbie akcji w JUJUBEE S.A. i liczbie głosów.

 

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że wśród projektów uchwał znajdują się m.in.:

 

- uchwała nr 5 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, a także wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

 

- uchwała nr 4 w sprawie: programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki;

 

- uchwała nr 6 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

Treści wyżej wymienionych uchwał były objęte porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 lipca 2020r., przy czym odstąpiono od głosowania nad uchwałą nr 5 z powodu braku kworum wymaganego przepisami kodeksu spółek handlowych, a w sprawach, o których mowa w uchwałach nr 4 i 6 , z powodu nie podjęcia uchwały w sprawie, o której mowa w uchwale nr 5 i ich związkiem z uchwałą w tej sprawie.

 

Pliki do pobrania:

 

 1. Formularz_instrukcji_ dotyczacej_ sposobu_glosowania_przez_pelnomocnika _na_nwz_jujubee_ sa_2020.pdf
 2. Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_jujubee_sa_2020_nwza.pdf
 3. Ogłoszenie_o_zwolaniu_nadzwyczajnego_walnego_zgromadzenia_jujubee_sa_2020.pdf
 4. Wzory_pelnomocnictw_nwza_jujubee_sa_2020.pdf
 5. Projekty_uchwal_02_09_2020_nwza.pdf

 

 

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 02 września 2020 r.

 

Zarząd Jujubee S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta, które odbyło się w dniu 02 września 2020 r.

 

Podczas obrad NWZA nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że NWZA podjęło między innymi:

 

- uchwałę nr 5 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, a także wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

 

- uchwałę nr 4 w sprawie: programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki;

- uchwałę nr 6 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

Ponadto Emitent informuje, że w związku z uchwałą nr 6 NWZA Emitenta w dniu 02 września 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki. Zmiany Statutu wejdą w życie w dniu zarejestrowania zmian przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone przez NWZA.

 

 


 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd JUJUBEE S.A. (Emitent) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) Emitenta na dzień 30 lipca 2020 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Emitenta (ul. Ceglana 4 w Katowicach).

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika,  informacja o ogólnej liczbie akcji w JUJUBEE S.A. i liczbie głosów a także sprawozdania Rady Nadzorczej.

 

 1. Formularz_instrukcji_ dotyczacej_ sposobu_glosowania_przez_pelnomocnika _na_zwz_jujubee_ sa_2020.pdf
 2. Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_jujubee_sa_2020.pdf
 3. Ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_jujubee_sa_2020.pdf
 4. Projekty_uchwal_zwz_jujubee_sa_2020.pdf
 5. Wzory_pelnomocnictw_zwz_jujubee_sa_2020.pdf
 6. Sprawozdania_rady_nadzorczej.pdf

 

 

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.

 

Zarząd Jujubee S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (ZWZA) Emitenta, które odbyło się w dniu 30 lipca 2020 r. Podczas obrad ZWZA nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, natomiast odstąpiono od głosowania nad uchwałami objętymi pkt 14 - 16 porządku obrad zawartych w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA.